< POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

REGULAMIN MODULO STUDIO TRENINGU I MODELOWANIA SYLWETKI

1. Pod pojęciem treningu rozumie się trening EMS polegający na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych z użyciem sprzętu
wykorzystującego nowoczesną technologię elektrostymulacji mięśniowej.

2. Pod pojęciem zabiegu rozumie się wszelkie świadczone w MODULO STUDIO usługi, niebędące treningiem, w tym w
szczególności zabieg PRIMELLE, zabieg PRIMELLE LIFTING oraz CoolTech.

3. Przed rozpoczęciem treningu oraz zabiegów oferowanych przez MODULO STUDIO klient zobowiązany jest do
poinformowania pracownika MODULO STUDIO o wszelkich chorobach, dolegliwościach bądź problemach zdrowotnych
będących, bądź mogących być przeciwskazaniem do skorzystania z treningu bądź zabiegu.

4. Klient oświadcza, iż przed pierwszym treninigiem oraz zabiegiem zapoznał się z przeciwskazaniami przewidzianymi osobno
dla treningu oraz dla zabiegu.

5. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wskazanych przeciwskazań, Klient zobowiązany jest skonsultować z
lekarzem możliwość korzystania z treningu oraz zabiegu, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające
możliwość skorzystania z treningu bądź zabiegu.

6. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu bądź zabiegu może on zostać przerwany
oraz zawieszony do czasu konsultacji leksarskiej i przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do
odbycia treningu bądź zabiegu. Termin ważności wykupionego karnetu nie zostaje zawieszony. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach na prośbę klienta może on zostać wydłużony o czas wskazany przez pracownika MODULO STUDIO.

7. W celu skorzystania z usługi treningu bądź zabiegu należy zakupić karnet albo jednorazowo opłacić zabieg lub trening
zgodnie z cennikiem MODULO STUDIO. Płatność następuje z góry. Wniosiona opłata za usługi nie podlega zwrotowi.

8. Karnet jest imienny i umożliwia skorzystanie z treningu bądź zabiegu osobie w nim wskazanej. W razie wątpliwości
pracownik MODULO STUDIO uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości danej osoby.

9. W celu skorzystania z treningu bądź usługi należy umówić się z pracownikiem MODULO STUDIO na określony dzień oraz
godzinę w jeden z poniższych sposobó: osobiście, telefonicznie, sms-em, poprzez aplikację Moment.pl, e-mailem, przez
facebook’a.

10. Klient zobowiązany jest odwołać trening bądź zabieg najpóźniej do 24 godzin przed planowanym treningiem badź
zabiegiem w sposób określony w pkt 9. W przeciwnym wypadku trening bądź masaż traktowane są jako odbyte.

11. Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na umówionym treningu bądź zabiegu. W przypadku rozpoczęcia treningu z
opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie klienta nie zostanie wydłużony o czas opóźnienia.

12. Karnety mają określony termin ważności:
• Karnet 10 zabiegów - ważny 8 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 6 treningów - ważny 8 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 12 treningów - ważny 15 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 24 treningów - ważny 28 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 48 treningów - ważny 52 tygodni od dnia zakupu

13. Klient ma prawo skorzystać z terningu bądź zabiegu próbnego tylko raz.

Call Now