info@studio-modulo.pl

+48 731 311 388

REGULAMIN

MODULO - STUDIO TRENINGU I MODELOWANIA SYLWETKI

1. Pod pojęciem treningu rozumie się trening EMS polegający na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych z użyciem sprzętu wykorzystującego nowoczesną technologię elektrostymulacji mięśniowej.

2. Pod pojęciem zabiegu rozumie się wszelkie świadczone w MODULO STUDIO usługi, niebędące treningiem, w tym w szczególności zabieg PRIMELLE, zabieg PRIMELLE LIFTING oraz CoolTech, STORZ MEDICAL ( AKUSTYCZNA FALA UDERZENIOWA), CRYOT – SHOCK (SZOK TERMICZNY) 4.0 STAR, zabiegi AROSHA, zabiegi TWARZ.

3. Przed rozpoczęciem treningu oraz zabiegów oferowanych przez MODULO STUDIO klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika MODULO STUDIO o wszelkich chorobach, dolegliwościach bądź problemach zdrowotnych będących, bądź mogących być przeciwskazaniem do skorzystania z treningu bądź zabiegu.

4. Klient oświadcza, iż przed pierwszym treninigiem oraz zabiegiem zapoznał się z przeciwskazaniami przewidzianymi osobno dla treningu oraz dla zabiegu.

5. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wskazanych przeciwskazań, Klient zobowiązany jest skonsultować z lekarzem możliwość korzystania z treningu oraz zabiegu, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość skorzystania z treningu bądź zabiegu.

6. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu bądź zabiegu może on zostać przerwany oraz zawieszony do czasu konsultacji lekarskiej i przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do odbycia treningu bądź zabiegu. Termin ważności wykupionego karnetu nie zostaje zawieszony. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę klienta może on zostać wydłużony o czas wskazany przez pracownika MODULO STUDIO.

7. W celu skorzystania z usługi treningu bądź zabiegu należy zakupić karnet albo jednorazowo opłacić zabieg lub trening zgodnie z cennikiem MODULO STUDIO. Płatność następuje z góry. Wniesiona opłata za usługi nie podlega zwrotowi.

8. Karnet jest imienny i umożliwia skorzystanie z treningu bądź zabiegu osobie w nim wskazanej. W razie wątpliwości pracownik MODULO STUDIO uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości danej osoby.

9. W celu skorzystania z treningu bądź usługi należy umówić się z pracownikiem MODULO STUDIO na określony dzień oraz godzinę w jeden z poniższych sposobów: osobiście, telefonicznie, sms-em, poprzez aplikację booksy, e-mailem, przez facebook’a lub instagram

10. Klient zobowiązany jest odwołać trening bądź zabieg najpóźniej do 24 godzin przed planowanym treningiem badź zabiegiem w sposób określony w pkt

9. W przeciwnym wypadku trening bądź masaż traktowane są jako odbyte. Pracownik Modulo, w wyjątkowych sytuacjach, może (nie musi) wyrazić zgodę na odbycie treningu bądź zabiegu w innym terminie, w przypadku niezachowania wyżej wskazanej procedury.

11. Klient zobowiązany jest stawić się punktualnie na umówionym treningu bądź zabiegu. W przypadku rozpoczęcia treningu z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie klienta nie zostanie wydłużony o czas opóźnienia.

12. Karnety mają określony termin ważności:
• Karnet 10 zabiegów – ważny 12 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 4/6 treningów/zabiegów – ważny 8 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 12 treningów/zabiegów – ważny 14 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 16 treningów – ważny 20 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 15 zabiegów – ważny 18 tygodni od dnia zakupu
• Karnet 20 zabiegów – ważny 24 tygodnie od dnia zakupu

13. Klient ma prawo skorzystać z terningu bądź zabiegu próbnego tylko raz.

Call Now